§1 Postanowienia ogólne


1. Poniższe postanowienia obowiązują pomiędzy Klientem, a firmą FHU Skowron Magdalena (zwaną dalej PartnerGSM ) w zakresie świadczonych pogwarancyjnych usług serwisowych telefonów i sprzętu elektronicznego.

2. Potwierdzeniem zawarcia umowy o świadczenie usług serwisowych jest wystawienie przez „PartnerGSM
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU
Klient z chwilą oddania sprzętu do PartnerGSM celem dokonania usług serwisowych zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
Jego aktualny zapis znajduje się na stronie internetowej http://partnergsm.pl/regulamin, w lokalu oraz u pracownika serwisu na prośbę Klienta.

2.1. Postanowienia regulaminu Klient podpisuje własnoręcznie, potwierdzając w ten sposób akceptację regulaminu.

2.2. Wszelkie odstępstwa lub dodatkowe ustalenia będą miały zastosowanie jedynie w przypadku uprzedniego uzgodnienia z pracownikiem serwisu na piśmie.

3. Klient może śledzić nieodpłatnie statusu naprawy pod adresem http://partnergsm.pl/status-zlecenia podając NUMER NAPRAWY.

4. Klient przed oddaniem sprzętu jest zobowiązany do usunięcia wszelkich blokad urządzenia lub zgłoszenia tego faktu sprzedawcy.
W przypadku nie zastosowania się do §1p4 „PartnerGSM” zastrzega sobie prawo do odmowy naprawienia urządzenia do czasu aż klient dostarczy wymagane dane lub wyrazi zgodę na obejście zabezpieczenia przez serwisanta (dodatkowy koszt w wysokości 30 zł )

5. PartnerGSM nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane znajdujące się w pamięci urządzenia/telefonu lub innych nośnikach (np. karcie pamięci) w sprzęcie przyjętym do naprawy oraz dostarczonych z nim akcesoriach.

6. Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU oraz pokwitowanie odbioru.

7. Za brak POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA URZĄDZENIA DO SERWISU zostanie naliczona kwota w wysokości 5zł.

7. Klient zobowiązany jest do odbioru sprzętu w terminie do trzech miesięcy od daty ukończenia naprawy lub przez osobę upoważnioną.

7.1. W przypadku nieodebrania przez Klienta sprzętu we wskazanym terminie lub braku kontaktu telefoniczego, PartnerGSM ma prawo obciążyć Klienta kosztami przechowywania sprzętu (5zł za każdy tydzień zwłoki) .

8. Klient, który nie dokona sprawdzenia sprzętu przy odbiorze lub nie zgłosi wadliwego działania sprzętu po wykonaniu usługi najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jego odebrania, nie może mieć żadnych roszczeń w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu wobec „PartnerGSM”.

9. PartnerGSM ma prawo powstrzymywać się od wydania sprzętu do chwili wpłacenia przez Klienta wynagrodzenia za wykonanie usługi oraz innych kwot należnych zgodnie z niniejszym regulaminem.

§2 Postanowienia dotyczące szczegółów naprawy

1. PartnerGSM może odmówić przyjęcia lub naprawy sprzętu bez podania przyczyny.

2. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych.

2.1.”PartnerGSM” zastrzega sobie prawo do 7dni opóźnienia w przypadku otrzymania wadliwej części od Dystrybutora.

3. Czas ściągania simlocków za pośrednictwem firm trzecich może zostać wydłużony nie z winy „PartnerGSM”.

4. Wycena naprawy przyjmowanego sprzętu jest bezpłatna.

4a. Koszt Diagnozy urządzenia wynosi 20zł ( opłata nie jest pobierana w przypadku podjęcia przez Klienta decyzji o naprawię sprzętu )

5. „PartnerGSM nie odpowiada za usterki ukryte lub niewymienione przez Klienta podczas procesu przyjęcia sprzętu.

6. Ze względu na politykę „PartnerGSM dotyczącą ekologii oraz zasad dystrybutora części zamiennych, Klientowi nie zwracane są wymienione części, jedynie na wyraźne pisemne żądanie Zleceniodawcy serwis PartnerGSM może odstąpić od w/w zasady.

7. „PartnerGSM nie odpowiada za skutki nie udzielenia informacji przez Klienta o blokadzie simlock, icloud, google itp. lub Gwarancji oraz wykonanym obejściu metodą programową(Root, custom recovery, custom rom itp.).

8. „PartnerGSM ma prawo wykonać usługi serwisowe we własnym zakresie lub powierzyć ich wykonanie firmom trzecim, w szczególności producentowi sprzętu.

8a. W przypadku wymogu skorzystania z usług Firm Trzecich przez „PartnerGSM” klient zostanie poinformowany o kosztach i przybliżonym terminie naprawy.

9. Na wymienione elementy, PartnerGsm” udziela od 7 do 30 dni gwarancji
Klient o okresie gwarancji jest informowany podczas wydawania urządzenia.
Gwarancją nie objęte są części, które były dostarczone przez klienta, lub nie były nowe.
Gwarancja nie obejmuje części, które noszą ślady uszkodzeń powstałych z winy użytkownika.

10. Z racji możliwości postępowania uszkodzeń elementów elektronicznych, wszelkie usterki wymienionych elementów rozpatrywane w trybie gwarancyjnym należy zgłosić maksymalnie do tygodnia czasu od ich wystąpienia.

11. Urządzenia które były czyszczone po zalaniu nie podlegają gwarancji.

11. Gwarancja zostaje anulowana w momencie stwierdzenia przez serwisantówPartnerGSM uszkodzenia plomb gwarancyjnych lub ingerencji innych osób.

12. PartnerGSMzastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionych urządzeń z odmiennymi objawami aniżeli w momencie przyjęcia. Wynika to z ukrytych uszkodzeń niemożliwych do wykrycia przed rozpoczęciem naprawy.
Najczęściej odpowiedzialna za nie jest korozja po zawilgoceniu, wcześniejszy upadek urządzenia czy przepięcie.